OBA KURUMSAL VE BİREYSEL HİZMET. LTD. ŞTİ.

KİŞİSELVERİLERİNKORUNMASIPOLİTİKASI

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda OBA KURUMSAL VE BİREYSEL HİZMET. LTD. ŞTİ. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme yapmaktayız.

OBA KURUMSAL VE BİREYSEL HİZMET. LTD. ŞTİ. olarak vatandaşlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 

Tanımlar

Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen;

·         Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

·         Kişisel Veri: kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

·         Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

·         Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

·         Kişisel verilerin işlenmesi: kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

·         Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: Şirket’in Kurum ile olan ilişkilerini yürüten ve üst yönetim kararı ile atanan kişiyi ifade eder.

·         Veri Sorumlusu Temsilcisi: Şirket’in KVK politika ve prosedürlerinin uygulanmasından ve KVK Düzenlemeleri ile uyumundan Türk Ticaret Kanunu Madde 367 ve Madde 371 uyarınca sorumlu olan ve yönetim kurulu kararı ile atanan kişiyi ifade eder.

·         Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

·         Veri Envanteri: Şirketin Kişisel Veri işleme faaliyetlerine yönelik olarak Kişisel Veri işleme süreç ve yöntemleri, Kişisel Veri İşleme amaçları, veri kategorisi, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler vb. bilgileri ihtiva eden envanteri ifade eder.

·         Açık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

OBA KURUMSAL, birçok müşteriye hizmet sunmaktadır ve Kişisel Verilerin en yüksek standarda göre işlenmesi şirket için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle OBA KURUMSAL, Kişisel Verilerin işlenmesinde yüksek standardın sağlanması amacıyla her daim aşağıdaki temel ilkelere uyar:

KVKK’ nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca veri sahibine ait kişisel verileriniz;

·         Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

·         İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

·         Doğru ve güncel olarak,

·         Belirli açık ve meşru amaçlar ile,

ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; hizmetlerin pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası;Şirketfaaliyet alanları kapsamındaki hizmetlerin ifası için teklif talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi, destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; Sözleşme süreçlerinin tamamlanması ve/veya hukuki taleplerin takibi, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; Çalışanlarımıza karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, asıl işveren–alt işveren ilişkileri kapsamında hizmet sunduğumuz müşterilerimize karşı gereken yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, kalite takibinin sağlanması;Şirket işyeri ve ofislerinde güvenliğin sağlanması,işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenliğinizin sağlanması; şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; hizmet talep etmeniz halinde sözleşmenin ifası; Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi;Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, bu nedenle Kamera Kayıtlarının alınması; Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi; İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuatların öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uyulması,Site’nin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek, Şirket İnternet sitemizdeki SMS iş ilanı bildirim bültenine kaydolmanız halinde bildirimde bulunmak, İletişim faaliyetlerinin sağlanması, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi gibi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Çalışanlarımızın verileri, Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçişlerin iyileştirmesi ve takibi,İnternet sitesine ziyaretlerinizde cihazlara yüklenen çerezler aracılığıyla eğilimlerin anlanması, analiz edilmesi, web sitesinin  yönetilmesi, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinilmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplanması,Site’nin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Şirketimiz veya Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği, Hizmet Sağladığı gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Çerezler Bilgisi

Site’ye ait kullanım bilgileriniz, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’ye hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek konusunda yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya elektronik postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Üye ve Şirket, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.Çerez teknolojisini kullanabilir ve bunları cihazınıza yerleştirebiliriz. Çerezleri kabul etmemeniz halinde Site beklediğiniz fonksiyonları gerçekleştirmeyebilir veya aksaklıklar oluşabilir. Bu kişisel veriler Site’yi kullanım avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin aktarılması, kural olarak kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVKK madde 5’de öngörülen istisnalar doğrultusunda veya yeterli önlemler alınmak kaydıyla, KVKK madde 6/3 atfı ile diğer kanunlarda öngörülen istisnalar doğrultusunda meşru ve hukuka uygun olacaktır.

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; Alt işveren, asıl işveren düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için çalışan bilgilerimiz müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, çalıştığımız müşterilere, Hizmet sunduğumuz şirketlere, Taşeronluk Hizmeti verdiğimiz üçüncü kişilere, destek aldığımız firmalara, Ücret politikalarının sağlanması için çalıştığımız bankalara, bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerine, İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla sağlık bilgisi ve raporlarınızı İsg ve İş yeri hekimimize,Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

OBA KURUMSAL, hizmet sağladığı şirketler ile Kişisel Veri paylaşması halinde, Kişisel Veri aktardığı üçüncü kişilerin gerekli önlemleri alması için gerekli adımları atar. Bu kapsamda üçüncü kişi ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir veya veri koruma protokolleri akdedilir. Aktarılan Kişisel Veriler böylece taraflar arasındaki sözleşmeye ve OBA KURUMSAL’ ın belirlediği teknik ve idari önemlere uygun olarak işlenmiş olur.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, internet sitesi üzerinden iş başvurusu yapmanız, cv göndermeniz aracılığıyla,ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, tanıtım organizasyonlarında bilgi paylaşımı gibi şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca, Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

 

Verilerin Saklanması ve Silinmesi:

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler ilk periyodik imha süresinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikli kişisel veri, KVKK kapsamında kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri olarak tanımlanmaktadır. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda ilgili kişilerin ciddi olarak mağduriyetine veya ayrımcılığa neden olma riski sebebiyle özel önem atfedilmiştir.

Bu doğrultuda, Şirketimiz tarafından “özel nitelikli” olarak atfedilen her türlü verinin ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında özel bir hassasiyet göstermektedir. Şirketimiz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi hakkında gerekli dikkati göstermekte, ilgili mevzuat gereğince işlenmesi gereken bir kişisel veri olmadığı durumlarda özel nitelikli kişisel veri işlememektedir. Bunun dışında ilgili Mevzuatlar gereğince işlenmesi gereken bir kişisel veri söz konusu ise yürürlükte bulunan mevzuat ile uyumlu olarak ve Kurul tarafından belirlenecek önlemlerin de alınması kaydıyla Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunup bulunmamasına göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler:

·         Kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenmektedir.

·         Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise,

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

Kamera İle İzleme Faaliyeti

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerini, ziyaretçilerini ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak, şirkette üçüncü kişilerin suç işlemesinin önlenmesi ve tespit edilmesi, işçinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumunun denetlenmesi, işçinin işyeri araç ve gereçlerini kurallara uygun kullanımının denetlenmesi ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Güvenliği sağlamak açısından kamera kaydı ile işlenen bu kişisel verileriniz sektörel teamül gereğince 30 gün muhafaza edilmekte olup, 30. günün sonunda ilk periyodik imha sürecinde silinmektedir.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;

·         Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,

·         Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,

·         6698 sayılı KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

·         KVKK’ nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak içinwww.obakurumsal.com.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Yeni Kahraman Mah. 7. Tepe Sok. No:9 Osmangazi/BURSA ” adresine ıslak imzalı olarak gönderebilir veya info@obakurumsal.com.trkayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından OBA KURUMSAL VE BİREYSEL HİZMET. LTD. ŞTİ.(OBA KURUMSAL)’a daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

 

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde OBA KURUMSAL VE BİREYSEL HİZMET. LTD. ŞTİ.(OBA KURUMSAL) tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.